Pasirinkite Skyrių

GPAIS yra visuotinė sistema skirta gaminių pakuočių ir atliekų susidarymo bei tvarkymo apskaitos informacinė sistema. Šioje sistemoje renkami duomenys pagal šalyje veikiančius teisės aktus skirtus atliekų kontrolei bei analizei vykdyti.

GPAIS Prisijungimas leidžia vykdyti teisės aktuose numatytas prievoles, tokias kai atliekų susidarymo vietų registravimas, atliekų susidarymo apskaitos vedimas t.y atliekų apskaitos žurnalų pildymas, ataskaitų formavimas, suvestinių sudarymas ir kiti veiksmai susiję su atliekų tvarkymu.

 

 

GPAIS Prisijungimas

GPAIS Logo

GPAIS Prisijungimas

Pasirinkite šį prisijungimo metodą jeigu norite pasinaudoti GPAIS Informacinės sistemos savitarnos paslaugomis. Šis GPAIS Prisijungimas yra paremtas elektroninių valdžios vartų (Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos) autentifikacija, todėl nereikalauja išankstinės registracijos.

Apie svetainę

gpais prisijungimas (video paaiškinimas)
GPAIS Svetainė

GPAIS Informacinė sistema yra labai svarbi atliekų apskaitos ir kontrolės mūsų šalyje dalis. Čia vykdoma gaminių tiekimo rinkai apskaita įskaitant ir pakuočių tiekimo rinkai apskaitą.

Gamintojai prisijungia į GPAIS sistemą dėl prievolės registruoti atliekų susidarymo vietas, o taip pat ir atliekų susidarymo apskaitai vykdyti. Atliekų pervežimas lietuvos teritorijoje yra registruojamas GPAIS sistemoje pagal galiojančia tvarką.

Atliekų tvarkymas taip pat neapsieina be GPAIS funkcijų kurias sudaro įvairūs apskaitos žurnalai, suvestinės, metinės ataskaitos ir panašiai.

GPAIS Prisijungimas nėra sudėtingas, tačiau išmanyti bei taikyti šią sistemą kasdienėje veikloje gali būti sudėtinga. Dėl šios priežasties Aplinkos ministerija yra parengusi GPAIS mokymų ciklą kurį galite rasti ministerijos youtube paskyroje.

Kas gali prisijungti prie GPAIS informacinės sistemos?

Kam privaloma GPAIS sistema

Gamintojams – teisės aktų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą asmenims, kurie:

Lietuvos Respublikos teritorijoje gamina alyvas, apmokestinamuosius gaminius (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) ir (ar) gaminius pakuoja arba
Pirmą kartą verslo tikslais tiekia baterijas ar akumuliatorius (įskaitant į prietaisus ar transporto priemones įmontuotas baterijas ar akumuliatorius) Lietuvos Respublikos rinkai, naudodamas bet kokias, taip pat nuotolinio ryšio, priemones, arba
Gamina arba užsako projektuoti ar pagaminti elektros ir elektroninę įrangą ir savo vardu ar paženklintą savo ženklu atlygintinai perleidžia kitam asmeniui, naudodamas bet kokias, taip pat nuotolinio ryšio, priemones; arba iš kitų tiekėjų gautą ir savo vardu ar paženklintą savo ženklu įrangą atlygintinai perleidžia kitam asmeniui naudodamas bet kokias, taip pat nuotolinio ryšio, priemones (perpardavėjas nėra laikomas gamintoju, jeigu atlygintinai perleidžia kitam asmeniui įrangą, paženklintą kito gamintojo ženklu), arba
Gamina transporto priemones ar verslo tikslais importuoja į valstybę narę.

• Importuotojams – teisės aktų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą asmenims, kurie:

Importuoja ir (ar) iš kitos valstybės įveža alyvas, apmokestinamuosius gaminius (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) ir gaminių pripildytas pakuotes į Lietuvos Respublikos teritoriją arba
Importuoja ir (ar) iš kitos valstybės įveža ir pirmą kartą verslo tikslais tiekia baterijas ar akumuliatorius (įskaitant į prietaisus ar transporto priemones įmontuotas baterijas ar akumuliatorius) Lietuvos Respublikos rinkai, naudodamas bet kokias, taip pat nuotolinio ryšio, priemones, arba
Iš kitos valstybės narės ar trečiosios šalies įveža ir pirmą kartą verslo tikslais Lietuvos Respublikos rinkai tiekia elektros ir elektroninę įrangą, naudodamas bet kokias, taip pat nuotolinio ryšio, priemones, arba
Yra įsisteigęs valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje ir kuris, naudodamas nuotolinio ryšio priemones, Lietuvos Respublikos buitinės ar ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos vartotojams tiesiogiai parduoda elektros ir elektroninę įrangą, arba
Iš kitos valstybės narės įveža ir verslo tikslais Lietuvos Respublikos rinkai tiekia transporto priemones, arba
Iš lizingo (finansinės nuomos) paslaugas teikiančios finansų įstaigos lizingo (finansinės nuomos) būdu įsigyja į Lietuvos Respublikos teritoriją importuotus ir (ar) įvežtus 1–5 punktuose išvardytus gaminius ir (ar) gaminių pripildytas pakuotes. Šiuo atveju lizingo (finansinės nuomos) paslaugas teikianti finansų įstaiga nelaikoma importuotoju. Jeigu lizingo (finansinės nuomos) sutartis nutraukiama, šiuo Įstatymu gaminių importuotojui nustatytas pareigas, atsiradusias po sutarties nutraukimo ir turto susigrąžinimo iš buvusio lizingo (finansinės nuomos) gavėjo, perima lizingo (finansinės nuomos) paslaugas teikianti finansų įstaiga.

• Įmonėms, įmonių struktūriniams padaliniams (filialams, atstovybėms) ir pagal suteiktus įgaliojimus atskiriems įmonių padaliniams (įmonės skyriams, neturintiems atskiro kodo Juridinių asmenų registre), atitinkantiems bent vieną iš nurodytų kriterijų:

Kurie pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 “Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo”, vykdomai ūkinei veiklai privalo gauti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimą arba pagal Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 “Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo”, vykdomai ūkinei veiklai privalo gauti Taršos leidimą ir kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų (išskyrus pavojingas komunalines atliekas) ir (ar) daugiau nei 6 tonos nepavojingųjų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos mišrios komunalinės atliekos, kurios nurodytos Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedo IV skyriuje (toliau – atliekų sąrašas), pažymėtų atliekų kodu 20 03 01);
Kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų (išskyrus pavojingas komunalines atliekas) ir (ar) daugiau nei 12 tonų nepavojingųjų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos mišrios komunalinės atliekos, atliekų sąraše pažymėtos kodu 20 03 01);
Kurios atlieka transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, kai šios veiklos vykdymo metu susidaro atliekos;
Kurios turi 10 ir daugiau darbuotojų ir vykdo žmonių ir (ar) gyvūnų sveikatos priežiūros ir (ar) vaistinių, ruošiančių ir (ar) parduodančių vaistus, veiklą, kai šios veiklos vykdymo metu susidaro atliekos;
Kurių veikloje susidaro alyvos atliekos;
Kurios įpareigotos vykdyti Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 “Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo”, numatytą atliekų apskaitą;
Kurios vykdo maisto gamybos (ruošimo) (viešbučiai, moteliai, restoranai, kavinės, kitos viešojo maitinimo ir maisto gamybos įstaigos) ir (ar) maisto prekybos (didmeninės ar mažmeninės prekybos ir kitos maisto prekybos įstaigos) veiklą ir kuriose per kalendorinius metus susidaro daugiau nei 5 tonos viešojo maitinimo (maisto) atliekų ir (ar) vartoti netinkamų maisto produktų atliekų;
Pakuotes savoms reikmėms sunaudojantys gamintojai ir importuotojai, privalantys vykdyti pakuočių apskaitą Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 “Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo”, nustatyta tvarka.

• Atliekų tvarkytojams – vykdantiems atliekų apdorojimą:

Vykdantiems atliekų išvežimą (eksportą) iš Lietuvos Respublikos ir (ar) įvežimą (importą) į Lietuvos Respubliką;
Atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikantiems ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienerius metus;
Surenkantiems ir (ar) vežantiems atliekas;
Prekiautojams atliekomis ir (ar) tarpininkams.

Kodėl nepavyksta prisijungti prie GPAIS informacinės sistemos?

Prisijungimas prie GPAIS informacinių sistemų yra paremtas VIISP elektroinės valdžios sąsaja.

VIISP (Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma) – tai e. valdžios sąsaja, kuri įgalina prisijungimą prie GPAIS. Norėdami naudotis GPAIS teikiamomis paslaugomis, vartotojai privalo turėti VIISP prieigą.

VIISP tarnauja kaip centralizuota platforma, skirta saugiam tapatybės patikrinimui ir autentifikavimui, kai naudojamasi įvairiomis e.valdžios paslaugomis. Ji suteikia galimybę piliečiams patogiai ir saugiai naudotis paslaugomis internetu.

Atkreipkitė dėmesį, kad GPAIS yra sistema kurią valdo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir nesumaišykite šios sitemos su UAB GPAIS (privatus verslas tuo pačiu pavadinimu). Savo prisijungimo duomenis naudokite tik oficialioje svetainėje adresu gpais.eu.

APVIS APVA informacinės sistemos

GPAIS Prisijungimas telefone (mobili versija)GPAIS interneto svetainė (mobili versija)

Prisijungti galite GPAIS informacinės sistemos svetainėje adresu www.gpais.eu/c/portal/login